Systém LabNET ®

Programový balík, navržen modulárně tak, aby pokryl všechny běžně používané typy zkoušek a zkušebních zařízení. Aktuální, již čtvrtá verze systému je prozatím nejrozsáhlejší změnou a rozšířením vývojové řady.

Díky své modulární architektuře a důslednému oddělení všech vlastností spojených s konkrétním typem zkoušky, je základní modul nezávislý na typu prováděné zkoušky. Všechny ostatní moduly, specifické dle typu zkoušky pak využívají velké množství společných funkcí, takže je obsluha více zařízení ve zkušebně pro obsluhu podobná a usnadní se tak zaškolení obsluhy.

Moduly systému

 • TahTlak
  • Trhací stroje, zkušební lisy, pružinoměry
  • Zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, základní cyklické zkoušky
  • Spíše uzavřenější systém, jednoduchá obsluha, více orientovaný na zkušební normy
 • Workbench
  • Trhací stroje, zkušební lisy, pružinoměry
  • Možnost přizpůsobení i na jiné zkušební zařízení
  • Otevřený systém programování testu
  • Vyšší nároky na obsluhu, nutnost pochopení funkce zkušebního stroje
  • Systém otevřený pro připojení dalších Hw snímačů
 • CCD
 • Torque
  • Zažízení pro zkoušky v torzním momentu
 • Charpy
  • Charpyho kladiva s možností odměření úhlu ramene
  • Možnost instrumentace, doplění o piezo snímač a měřící modul pro rychlá měření
  • Tento modul nepodporuje všechny společné funkce systému LabNET (viz. popis dále)

Technicky je modularita systému zajištěná několika samostatnými exe soubory a sadou společných knihoven. Toto řešení má výhodu v tom, že samotná aplikace je specializovaná pouze na určitý druh zkoušky a typu zkušebního stroje.

Společné funkce jsou těmto aplikacím importovány pomocí sdílených knihoven. Jedná se o společné GUI prvky, správu SQL dat, definice položek atd.

Celý systém je vyvinut z podstatné části v jazyce C++, doplněný o kód v C++/CLI a C#. Pro běh systému je nutný nainstalovaný .NET framework v.4 (běžná součast MS Windows).

Kód je optimalizován pro vícejádrové procesory pomocí technologie OpenMP. Modul LabNET.CCD dokáže využít pro automatické vyhodnocení vpichu GPU s technologii Nvidia CUDA, ale grafická karta s touto technologií není nutná.

Modul pro základní zkoušky v tahu/tlaku Modul s možnosti otevřeného grafického programování testů Modul vyhodnocení zkoušek podle Brinella/Vickerse pomocí CCD kamery Modul zkoušek na Charpyho kladivu GUI - grafické rozhraní aplikace Datová úložiště Definice položek Tiskové výstupy Script engine Modul zkoušek v torzním momentu

Funkce společné všem modulům

GUI - grafické rozhraní aplikace

Všechny funkce jsou dostupné pomocí grafického rozhraní aplikace, které je unifikované pro všechny typy zkoušek. Naměřená data jsou zobrazena a editovatelná pomocí grafických prvků, které jsou umístěny na panelech, jejichž vzhled a nastavení je plně přístupné obsluze. Nabídka zobrazení panelů a grafických prvků se automaticky přizpůsobí zvolenému typu zkoušky.

Datová úložiště

Základní modul plní funkce správy dat, organizaci dat v databázi, zavádění nových záznamů o vzorcích do databáze, definice průběhu samotného testu a ostatní práci s daty.

Data jsou ukládána do SQL, podle požadavků je možné volit mezi embedded enginem (zabudovaným přímo do aplikace, bez nutnosti instalace) a plnohodnotným SQL serverem v síti (MS SQL, mySQL).

Pro sdílení dat v síti lze zvolit architekturu klient-server, kdy jsou data ukládána na vyhrazený SQL server v síti (může být i jedna ze stanic na které je spuštěn systém LabNET).

Druhou možností je architektura peer-to-peer, u které jsou data ukládána do lokálních SQL databází, která je umístěna na každé stanici, na které je spuštěn systém LabNET a tato data zpřístupňuje dále do sítě ostatním stanicím LabNET. Pro tento režim nabízí LabNET obsluze podporu tak, aby vyhledávání dat v síti mezi stanicemi bylo intuitivní a jednoduché. Díky této otevřenosti, lze nainstalovaný systém začlenit do stávajících podnikových systémů, případně sdílet data zkoušek ostatním pracovníkům řízení kvality.

Správa záznamů databáze je ve všech modulech dostupná pomocí editoru databáze. Hirearchie záznamů je navržena tak, aby byla pro obsluhu snadná pro pochopení, organizaci dat a ryhlé vyhledání již provedených zkoušek. Záznamy zkoušek jsou vždy uloženy pod záznamem definice zkušební metody.

Všechny moduly systému LabNET mohou databázi sdílet pro uložení rozdílných typů zkoušek. Na snímku je zobrazen náhled na otevřenou databázi, kde kromě provedených zkoušek v tahu jsou uložena i data tvrdoměru, databáze je načtena v modulu pro zkoušky v tahu.

Definice položek

Databázi interně definovaných datových položek, používaných všemi moduly lze rozšířít o vlastní definice podle potřeb zkušebny. Pomocí editoru lze dodefinovat např. znakové položky pro zadání jména obsluhy, odběratele atd. Navíc lze definovat i položky jiných datových typů, např. float položky pro uložení číselných hodnot. K vlastní definici položek je možné pomocí scriptovacího jazyka dodefinovat i specifický výpočet, jehož vypočtené hodnoty budou uloženy do takto definovaných položek.

Editor uživatelských položek

Náhled na detail zkoušky s uživatelem definovanou položku (Id: 1)

Tiskové výstupy

Pro grafický výstup dat na tiskárnu lze použít systém editovatelných tiskových protokolů, jejichž vzhled a nastavení edituje obsluha pomocí grafického návrháře tiskových sestav.

Protokol může být umístěn na více stránek, lze kombinovat orientaci stránky. Prvky, jejichž obsah se na stránku nevejde jsou automaticky přesunuty (graf), nebo jsou rozloženy na více stránek (tabulka).

Podpora multijazyčných tiskových výstupů

Pro zajištění tisku protokolu o zkoušce v jiném než českém jazyce je v systému LabNET zabudován slovník pro překlad českých výrazů použitých v protokolu do požadované jazykové mutace. Pokud není pro český výraz nalezen ekvivalent pro požadovaný jazyk, využije LabNET internetovou službu serveru Google Translator a hledaný výraz sám přeloží a doplní do vlastního slovníku do budoucna. Takto lze přeložit protokol o zkoušce prakticky do libovolné jazykové mutace pouhým výběrem požadovaného jazyka.

Pro vlastní editaci lokálního slovníku lze využít samostatnou aplikaci editoru výrazů. Takto lze upravit nevyhovující výrazy vlastní verzí.

Upgrade na nové verze

Upgrade na nové verze jsou dostupné zdarma na neveřejném serveru podpory systému LabNET. Pomocí funkce kontroly dostupnosti nových verzí je proveden dotaz na server a ten podle aktuálně nainstalované verze a konfigurace aplikace vyhodnotí a následně doporučí zda a jakou verzi upgrade instalovat.

Funkce lze využít také pro přístup ke všem starším verzím pro případ downgrade na staší verzi aplikace.

Instalační dávka je společná pro všechny moduly systému LabNET.

Nabídka doporučených instalací nových verzí s popisem provedených změn.

Integrace do firemního databazového systému

LabNET je možné konfigurovat tak, aby vybrané hodnoty z provedených zkoušek byly exportovány do databáze firemního informačního systému. Ihned po provedení zkoušky jsou data odeslána do databáze a zkouška je označená jako exportována.

Konfigurace exportu dat je přehledná a nečiní problém pro správce informačního systému nastavit konfiguraci exportu. Před exportem je nutné vytvořit tabůlku na SQL serveru na tuto mapovat položky systému LabNET.

Podporovány jsou SQL servery MS SQL 2008,2012 pomocí ODBC i nativního driveru a mySQL pomocí ODBC.

Script engine

Interně využívá LabNET zabudovaný engine skriptovacího jazyka Lua, který díky možnosti předkompilace do byte kódu nabízí vysoký výkon. Tento engine provádí výpočty nad naměřenými daty, speciální zakázkové průběhy řízení stroje, některé speciální testovací metody atd.

Skripty jsou editovatelné pomocí textového editoru s ColorSyntax podporou a nabízí tak možnost modifikace standardních vlastností aplikace. Kromě vlastního zápisu scriptu je v prostředí editoru dostupná knihovna všech instalovaných funkcí, interní proměnné systému LabNET, seznam definovaných konstant a nápověda.

Editor skriptu s ukázkou reálného skriptu exportu zkoušek do firemního informačního systému.

Export dat

Export naměřených dat průběhů zkoušek, případně vypočtených hodnot do níže uvedených formátů. Některé formáty již ze samotné povahy exportované informace nejsou dostupné ve všech modulem systému LabNET.