Software
LabNET v.4

Programový balík, navržen modulárně tak, aby pokryl většinu běžně používaných typy zkoušek a zkušebních zařízení. Modul TahTlak je určen k řízení thacích strojů a zkušebních lisů s následným vyhodnocením naměřených dat dle zvolené normy. Právě užší orientace na konkrétní zkušební normy odlišuje tento modul od modulu Workbench, který nabízí úplnou volnost v definování testu.

 • Univerzální zkušební stroje, zkušební lisy, pružinoměry,zkoušky v krutu.
 • Zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, základní cyklické zkoušky.
 • Knihovna zkušebních norem ČSN,ISO,DIN a ASTM.
 • Definice vlastních zkušebních metod, včetně výpočtů.
 • Podpora projektů OpenControl pro definici vlastních zkušebních metod.
 • Záloha kompletní konfigurace aplikace do jediného souboru.
 • Následná obnova konfigurace po obnovení instalace z této zálohy.
 • Podpora automatizovaného režimu s nadřazeným PLC Simatic.
 • Informace o nových verzích aplikace s možností stažení nové verze.
 • Uživatelské prostředí aplikace v českém a anglickém jazyce.

Připravovaná, pátá verze aplikace, přináší některé novinky představené v přepracovaném systému Workbench II, jako nové uživatelské prostředí aplikace s podporou HW akcelerované grafiky DirectX, nebo engine a editor projektu OpenControl v.2.5.

Tato verze přináší také od základu přepracovanou knihovnu grafických prvků prezentace dat zkoušek, nové výrazně vylepšené grafy, tabulky hodnot, zobrazení rozsahů sledovaných hodnot a dalších (vše s podporou DirectX). Pro vytvoření nové definice zkoušky lze nyní využít průvodce, který obsluze pomůže se základní konfigurací nové testovací metody. Kromě těchto viditelných změn byla provedena optimalizace správy paměti a zrychleny některé operace, dále pak optimalizována práce v PLC režimu testovacích automatů.

Modulární koncepce podpory připojených zařízení

Obsluha připojených Hw zařízení je v aplikaci LabNET modulární, specifika jednotlivých zařízení jsou plně oddělená o samotné aplikace. Aplikace si při startu načítá tzv. HAL drivery podle toho, která zařízení jsou aktivní a tyto drivery pak plní funkce specifické pro každé aktivní zařízení. Tzv. master driver, může být aktivní vždy pouze jeden, má na starost obsluhu řídicí jednotky (DOLi EDC,TEDIA LAB-1 a další) a zároveň kordinaci a synchronizaci ostatních aktivních driverů. Pro aplikaci LabNET je skupina aktivních driverů celek, kterým lze ovládat sadou API funkcí kontrolér stroje včetně všech ostaních připojených zařízení a zároveň seznamem aktivních logických kanálů pro načítání měřených hodnot.

Ke konfiguraci HAL driverů slouží editor, pomocí kterého lze na jednom místě nakonfigurovat všechná připojená zařízení, otestovat konfiguraci pomocí testovací inicializace nebo provézt export/import konfiguračních parametrů do soouboru.

Podpora multijazyčných tiskových výstupů

Pro zajištění tisku protokolu o zkoušce v jiném než českém jazyce je v systému LabNET zabudován slovník pro překlad českých výrazů použitých v protokolu do požadované jazykové mutace. Pokud není pro český výraz nalezen ekvivalent pro požadovaný jazyk, využije LabNET internetovou službu serveru Google Translator a hledaný výraz sám přeloží a doplní do vlastního slovníku do budoucna. Takto lze přeložit protokol o zkoušce prakticky do libovolné jazykové mutace pouhým výběrem požadovaného jazyka.

Pro vlastní editaci lokálního slovníku lze využít samostatnou aplikaci editoru výrazů. Takto lze upravit nevyhovující výrazy vlastní verzí.

Integrace do firemního databazového systému

LabNET je možné konfigurovat tak, aby vybrané hodnoty z provedených zkoušek byly exportovány do databáze firemního informačního systému. Ihned po provedení zkoušky jsou data odeslána do databáze a zkouška je označená jako exportována.

Opačnou cestou lze naopak z firemního systému importovat vstupní parametry a data o testovaném vzorku před provedením zkoušky.

Podporovány jsou SQL servery MS SQL pomocí ODBC i nativního driveru, mySQL pomocí nativního driveru tak i ostatní SQL servery pomocí ODBC. Před provedením exportu dat zkoušek, případně po importu zadání nových zkoušek lze spustit nadefinovaný LabScript, který může data zkontrolovat případně upravit.

WorkBench II
Systém řízení testů s funkci tvorby projektů pomocí OpenControl editoru, správou paměti optimalizovanou pro dlouhodobé zkoušky a možnostmi dalšího doplňování HW konfigurace o externí měřicí jednotky fy National Instrument a ostatní s podporou standardních komunikačních protokolů.
 • Možnost definice až 256 logických kanálů v konfiguraci aplikace.
 • Virtuální kanály s definovaným matematickým výrazem.
 • Definice libovolného průběhu testu pomocí editoru OpenControl.
 • Integrace LabScriptu (LUA script syntax).
 • Grafické rozhraní aplikace s HW akcelerovanou grafikou DirectX.
 • Informace o nových verzích aplikace s možností stažení nové verze.
 • Kromě kontrolérů DOLi EDC lze do konfigurace projektu zahrnout některé s následujících měřicích modulů:
  • HW fy National Instruments s podporou DAQmx.
  • Siemens Simatic a Siemens LOGO8 s protokolem ProfiNET.
  • Ostatní moduly podporující protokol Modbus/TCP nebo CANbus.

 • Podpora až osmi kontrolérů DOLi EDC.
 • Možnost současného řízení 4 axiálních a 4 torzních os.
 • Synchronizace operací posuvu a cyklického zatěžování.
 • Interaktivní ladění PID konstant regulátorů, manager PID konfigurací.

Funkce realtime analyzy cyklického zatěžování:
 • Sledování trendů zvolených parametrů.
 • Definice mezních hodnot sledovaného parametru.
 • Lineární regrese zvolené části cyklu.
 • Realtime vyhodnocení E modulu a meze kluzu.
 • Realtime modifikace projektu dle sledovaných parametrů.

Rozšíření aplikace pomocí pluginů

Základní funkce systému Workbench lze rozšiřovat pomocí pluginů, vyvinutých na zakázku podle specifikace objednatele. Pomoci pluginu lze do aplikace doplnit nové bloky OpenControl projektu, nové funkce LabScriptu včetně definic nových parametrů a systémových logických kanálů.

Například plugin 'Trasování plochy plasticity' rozšiřuje funkce základní instalace o speciální OpenControl bloky a LabScripty, díky kterým lze provádět a v reálném čase analyzovat tuto speciální zkoušku s axiálně torzním zatěžováním.

Podporované průmyslové protokoly
Základní komunikační protokol řídicích jednotek Siemens Simatic a LOGO8. Podpora tohoto protokolu je integrována do obou aplikací a to jak konfigurace komunikace včetně exportu konfigurace do vývojového prostředí TIA Portal, tak i operace pro zápis/čtení hodnot v projektu OpenControl a funkcemi LabScriptu. Podobně jako ProfiNET je i Modbus protokol rozšířený v industry aplikacích, zde ve verzi TCP pro komunikaci po Ethernetu. V aplikacích LabNET a Workbench je využíván typicky pro RemoteIO s moduly VIPA SLIO.

Do Hw konfigurace aplikace lze přidávat NI moduly s podporou NI-DAQmx, konkrétně globání kanály specifikované v nástroji NI Max.

Součástí instalace aplikace je knihovna LabVIEW VI prvků, které lze zarhnout do LabVIEW projektu a načítat interní stavy měřených kanálů, případně statusu aplikace.

MQTT je ve svém principu založen na předávání zpráv mezi klienty prostřednictvím centrálního serveru – brokeru. Momentáně jej lze využít pouze ve Workbenchi pro přenos měřených hodnot na MQTT server. Komunikační protokol nové inicativy Industry v.4. Server protokolu je součástí aplikace LabNET, do Workbenche není momentálně zapracován. Komunikace s optickým měřicím systémem MercuryRT určeným k měření deformací testovaného vzorku. V aplikaci je zabudována obousměrná komunikace, čtení měřených hodnotu ze systému MercuryRT tak i ovládaní systému pomocí API funkcí.
Komunikační protokol CAN bus je aplikací Workbench využíván ke komunikaci s externími snímači mechanických veličin, např. ke čtení hodnot naměřených tenzometrickými snímači. V konfiguraci aplikace lze data paketu s definovaným ID mapovat na logický kanál.

Open.Control v.2.5

Subsystém kontroly zkušebního zařízení, zabudovaný v aplikacích Workbench a LabNET. Hlavní funkcí je jak editace OpenControl projektu pomocí editoru grafické reprezentace činností projektu během testu, tak i samotné provádění projektu po spuštění testu. Projekty mohou definovat jak jednoduché typy testů, tak i některé složitější testy již s využitím maker, vnořených úrovní nebo i podporou LabScriptu v jednotlivých operacích projektu.

 • Grafické znázornění sekvence projektu pomocí bloků operací.
 • Jednoduchá editace sekvence, dočasná deaktivace částí projektu.
 • Dělení rozsáhlého projektu na menší části s využitím několika typů maker.
 • Makro může obsahovat až 8 paralelně spuštěných sekvencí.
 • Funkce synchronizace sekvencí mezi sebou (barrier a signální operace).
 • Možnost podmíněného provedení operace dle nastavené podmínky.
 • Výstup interních hodnot operací, např. naměřené hodnoty při aktivaci triggerů.
 • Vstupní parametry operací formou konstanty, nebo propojením s parametrem definice testu, případně výsledkem LabScriptu definovaného operací.
 • U operací posuvu a zatěžování vzorku možnost HW synchronizace os.
 • Skupina operací podpory komunikačních protokolů Siemens ProfiNET, Modbus/TCP a CANbus, dále pak komunikace RS232 s definici paketů pomocí LabScriptu.

Lab.Script

Interně využívají LabNET i Workbench zabudovaný engine skriptovacího jazyka Lua, který díky možnosti předkompilace do byte kódu nabízí vysoký výkon. Tento engine provádí výpočty nad naměřenými daty, speciální zakázkové průběhy řízení stroje, některé speciální testovací metody atd.

Skripty jsou editovatelné pomocí textového editoru s ColorSyntax podporou a nabízí tak možnost modifikace standardních vlastností aplikace. Kromě vlastního zápisu scriptu je v prostředí editoru dostupná knihovna všech instalovaných funkcí, interní proměnné systému LabNET, seznam definovaných konstant a nápověda.

Export dat

Export naměřených dat průběhů zkoušek, případně vypočtených hodnot do níže uvedených formátů. Některé formáty již ze samotné povahy exportované informace nejsou dostupné ve všech modulem systému LabNET.

 • BMP,JPG,PNG
 • XML
 • MS Excel .xls
 • ASCII .csv .txt
 • LabScript
 • National Instruments TDMS
Screenshots
©2020 LabControl® s.r.o. WebDesign: Střílka Dušan web@labcontrol.cz Autorská práva, bezpečnost stránek, prohlášení o dostupnosti